GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme Tomtom Mh. İstiklal Cd. No: 189 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Mavigen Digital Agency ile, uygulamayı kullanan son kullanıcı arasinda uygulamayi kullanmaya başlama tarihinde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır.

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

      1.Gizli Bilginin Tanımı

Taraflardan birinin kendisi, işçileri  ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve işin niteliğine dair sair tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 1. Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan herbiri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

 1. a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı
 2. b) Herhangi bir 3. Gerçek veya tüzel kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 3. c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 1. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
 2. Kamuya malolmuş bilgiler
 3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
 4. Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

 

 1. Alınması Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kisilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberder olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

 1. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

 1. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

 1. Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 1. Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

 1. Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler kesinlikle 3'üncü tekil şahıslarla açıkça paylaşılamaz. İş bu sözleşmeyi Foodie'ye kayıt olarak, verdiğiniz kişisel iletişim adreslerine siz iptal edene kadar yalnızca Foodie tarafından bilgilendirme ve reklam gönderimi yapılır. İptal yalnızca foodie[a]foodieqr.com mail adresine ([a] yerine @ gelecek şekilde) iptal maili atılırsa gerçekleştirilir.